16:01, Czwartek, 21 Sierpnia 2014
A+ A A-

Eksport węgla z Polski może przewyższyć import w 2013 roku

1wegielZakładamy, że przez najbliższych dziesięć lat będziemy eksportować między 4 a 6 mln ton węgla energetycznego - zaznacza Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu.

Prezes Węglokoksu Jerzy Podsiadło wskazuje, że w Polsce wydobyto w 2012 roku nieco ponad 79 mln ton węgla. Z roku na rok wydobycie się kurczy.

- Trend spadkowy w polskim górnictwie będzie kontynuowany - ocenia Jerzy Podsiadło. - W pierwszym półroczu 2013 roku zużyto w Polsce przeszło 39 mln ton węgla. Ponad 20 mln ton zużyły elektownie i elektrociepłownie. Według prognoz zużycie węgla w 2030 roku wyniesie w Polsce 62 mln ton, w tym węgla energetycznego ok. 50 mln ton. W roku 2050 zużycie węgla w Polsce może się kształtować między 30 a 53 mln ton - podkreśla Jerzy Podsiadło.

W roku 2013 z Polski zostanie wyeksportowanych ok. 10 mln ton węgla. Sam Węglokoks ma kontrakty na ok. 9 mln ton węgla. Jednak może nie zrealizować eksportu w takiej wysokości z uwagi na problem z wagonami u przewoźników.

- Zakładamy, że przez najbliższych dziesięć lat będziemy eksportować między 4 a 6 mln ton węgla energetycznego - zaznacza Jerzy Podsiadło. - Głównie ten eksport będzie realizowany do Niemiec, Austrii i Czech. Nie zakładamy eksportu drogą morską.

Import węgla do Polski w pierwszym półroczu 2013 roku wyniósł 4 mln 600 tys. ton. W całym 2013 roku do Polski może zostać zaimportowanych ok. 10 mln ton węgla. Eksport węgla z Polski może być nieco większy. Ok. 65 proc. importu węgla do Polski trafia z Rosji. Natomiast 8 proc. stanowi węgiel koksowy z USA.

Arcelor Mittal Poland importuje rocznie ok. 1,5 - 2 mln ton węgla koksowego.

- W USA ze względu na boom na gaz łupkowy mają nadwyżkę węgla energetycznego - mówi Jerzy Podsiadło. - Szacuje się, że Stany Zjednoczone eksportują teraz węgiel do Europy w cenie poniżej kosztów wydobycia. Taka sytuacja może jeszcze potrwać, powodując pewne turbulencje na rynku węgla.

 

Źródło: wnp.pl

Poprawiono: czwartek, 03, październik 2013 10:15

Odsłony: 286

Most połączy Ostrów Brdowski i Gryfię z lądem

1bib9090 IMG 9221Budowa mostu łączącego Ostrów Brdowski i Gryfię z lądem zyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.  Umowę na realizację zadania podpisali 30.09.br. marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i przedstawiciele zarządu spółki „Mars Most Brdowski”: prezes Maciej Nowotny i wiceprezes Jacek Kopczyński.

Obecnie wyspa nie posiada stałego połączenia drogowego z lądem, a połączenia komunikacyjne utrzymywane są poprzez promy.

-  To pierwszy krok do budowy historycznego połączenia, bo plany połączenia wyspy Ostrów Brdowski z lądem stałą przeprawą mają kilkadziesiąt lat. Dzisiaj podpisujemy umowę o  dofinansowanie na kwotę 32 mln zł, czyli 85 % wartości całego przedsięwzięcia. Zostanie ono zrealizowane przez podmiot prywatny, który zrealizuje cel publiczny -  wybuduje most, a następnie przekaże go Gminie Miasto Szczecin, która docelowo będzie eksploatatorem i właścicielem tego połączenia. Przestrzeń Ostrowa Brdowskiego, której znacząca część jest gospodarczo wciąż wykorzystywana, zyska na atrakcyjności. Nie tylko poprawi się konkurencyjność stoczni Gryfia, która dzisiaj jest głównym operatorem na tym terenie, ale umożliwi budowę fabryki fundamentów do instalacji offshorowych. Dzięki temu połączeniu uzyskujemy kilkanaście hektarów uzbrojonych gruntów, które w przyszłości stworzą Gryfia Biznes Park. Wierzymy, że jest to na tyle atrakcyjna przestrzeń w Szczecinie, że przyciągnie kolejnych inwestorów i podmioty.  Ważne, że most będzie mostem publicznym, a więc będzie mógł  służyć wszystkim na równych prawach -   zaznaczył marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Projektowany obiekt to trójprzęsłowy most. Rozpiętość teoretyczna przęseł w osiach podparcia wynosi 65 metrów, a jego długość to 197,20 metrów.  Powstaną również trasy dojazdowe: od strony zachodniej łączącej obiekt z ulicą Ludową, od strony wschodniej - z układem komunikacyjnym na wyspie Ostrów Brdowski. Ponadto po północnej stronie drogi zaprojektowano parking o powierzchni prawie 0,5 ha z miejscami postojowymi dla blisko 200 samochodów osobowych. Po stronie południowej stworzona zostanie zatoka postojowa dla tymczasowego postoju tirów. Nie zabraknie chodników i nowoczesnego oświetlenia. Ze stroną społeczną przeprowadzone będą rozmowy dotyczące ewentualnego przeniesienia pomnika „O godność człowieka” i utworzenie miejsca, w którym będą mogły odbywać się uroczystości upamiętnienia wydarzeń grudnia 1970 roku.

- Chciałbym podziękować panu marszałkowi i całemu zespołowi za wsparcie i podkreślić bardzo pozytywną współpracę. Ten dzień jest symbolicznym zwieńczeniem kilku miesięcy ciężkiej pracy. Cieszymy się, że udało się znaleźć formułę finansowania, gdzie aż 85% wartości inwestycji pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego. Bardzo specyficzny, trudny projekt jeśli chodzi o finansowanie, bo tak jak pan marszałek powiedział -  realizuje go spółka prywatna w ramach procedury spółki publicznej. Celem jest podniesienie atrakcyjności terenów Gryfia Biznes Park i oczywiście przekazanie mostu miastu tak szybko, jak będzie to możliwe. Zakładamy, że okres realizacji inwestycji  od momentu wyboru generalnego wykonawcy to 11 miesięcy  - podkreślił prezes spółki Mars Most Brdowski Maciej Nowotny.

W ramach realizacji inwestycji zakłada się m.in: wzrost zatrudnienia (stworzenie w ciągu 2 lat od jej zakończenia pośrednio pół tysiąca nowych miejsc pracy) oraz wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatku PIT. Szacuje się, iż na Ostrowie Brdowskim i Gryfii w ciągu dwóch lat wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach przekroczy nawet 300 milionów  złotych.

Koszt całkowity projektu szacuje się na sumę 39 068 550 złotych. Wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wyniesie 32 299 617,50 złotych.

Przedsięwzięcie stanowi ważne ogniwo dla przyszłej inwestycji planowanej  na terenach „Gryfii” przez  spółkę Blifinger Crist Offshore.  Zaplanowane przez obie firmy działania będą mogły być przeprowadzone dzięki sierpniowej decyzji Rządu RP o rozszerzeniu o 60 hektarów dwóch specjalnych stref ekonomicznych.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Osi 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Poprawiono: środa, 02, październik 2013 09:51

Odsłony: 819

Mroźnia składowa w Porcie Ustka

1mrozniaKrajowa Izba Producentów Ryb zakończyła realizację inwestycji „Budowa mroźni składowej w Porcie Ustka”, na terenie Aukcji Rybnej. Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 27 września b.r. Inwestycja kosztowała ok. 7 mln złotych i dofinansowana została z funduszu rybackiego w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.

W sześciu komorach mroźni można zabezpieczyć jednorazowo około 1000 ton surowca. Przy okazji otwarcia odbył się piknik rodzinny po hasłem "Ryba w diecie – zdrowie w pakiecie".

Urząd Morski w Słupsku

Poprawiono: wtorek, 01, październik 2013 09:25

Odsłony: 448

Dialog w sprawie terminalu LNG w Świnoujściu

1TerminalLNGPrzedstawiciele najważniejszych organizacji społecznych i pozarządowych, instytucji i urzędów, służb i placówek oświatowych z regionu spotkali się w poniedziałek ze spółką Polskie LNG, budującą w Świnoujściu terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Druga sesja dialogowa miała na celu prezentację odpowiedzi spółki na wszystkie zgłoszone przez partnerów społecznych oczekiwania oraz przedstawienie konkretnych zobowiązań oraz projektów, które - zgodnie z polityką społecznego zaangażowania - spółka postara się wesprzeć.

- Nie sposób nie zgodzić się z tezą, że budowa tak dużej inwestycji infrastrukturalnej, jaką jest terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, w istotny sposób oddziałuje na życie społeczności lokalnej - przyznają władze Polskiego LNG.

Wiąże się to z licznymi oczekiwaniami względem inwestora.

- Dialog Społeczny Polskiego LNG to strategiczna inicjatywa pozwalająca spółce w transparentny i efektywny sposób realizować zadania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju poprzez dyskusję podczas spotkań ze społecznością lokalną - powiedział Rafał Wardziński, prezes zarządu Polskie LNG S.A.

Aktywna współpraca z reprezentantami kluczowych podmiotów i grup społecznych związanych z budową terminalu rozpoczęła się w październiku 2012 r. Już w marcu 2013 r. odbyła się pierwsza Sesja Dialogowa, na której inwestor poznał wszystkie oczekiwania interesariuszy. Teraz zakończyła się druga sesja, podczas której inwestor miał możliwość szczegółowo odnieść się do wszystkich zgłoszonych postulatów. Na tej podstawie zostaną podjęte, bądź będą kontynuowane poszczególne działania.

- Terminal LNG jest obecnie jednym z największych i najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce, a przede wszystkim inwestycją długookresową. Po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji, przez wiele lat będzie elementem Świnoujścia. Jako spółka rozumiemy, że podejmowane przez nas działania są ściśle związane z funkcjonowaniem otoczenia, dlatego za swój priorytet uznaliśmy budowanie dobrosąsiedzkich relacji oraz nawiązanie długofalowej współpracy z partnerami lokalnymi w Świnoujściu i województwie zachodniopomorskim - dodaje Rafał Wardziński.

Jakie oczekiwania zgłaszali partnerzy społeczni? Głównie dotyczące bezpieczeństwa (np. zamontowania monitoringu na drodze dojazdowej do terminalu, doposażenia miejskiego szpitala czy też zakupu paralizatorów elektrycznych dla policjantów ze Świnoujścia); spraw lokalnych (np. współpracy z Urzędem Miasta w zakresie dróg dojazdowych do fortów i latarni morskiej); ochrony środowiska (np. podjęcia współpracy ze Stacją Morską w Międzyzdrojach Uniwersytetu Szczecińskiego) i edukacji (np. w zakresie cyklicznego informowania społeczności lokalnej o technologii LNG).


Źródło: wnp.pl

Poprawiono: wtorek, 01, październik 2013 14:34

Odsłony: 679

ARP S.A. podtrzymuje swoje stanowisko ws. Stoczni Gdańsk S.A.

1stoczniagdanskAgencja Rozwoju Przemysłu S.A. uważa, że kolejne angażowanie publicznych pieniędzy w Stocznię Gdańsk SA nie znajduje uzasadnienia.  

Wczorajsza konferencja pana Sergieja Taruty na temat Stoczni Gdańsk SA [SG SA] nie zmienia stanowiska ARP S.A. Wszystkie argumenty zostały już wielokrotnie powiedziane. Niestety nie znajdują one odzwierciedlenia w biznesowych działaniach.

ARP S.A. podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie możliwości dalszego zaangażowania w Stocznię Gdańsk SA na gruncie przedstawionych przez Stocznię dokumentów, głównie biznesplanu z sierpnia br.
Pan Siergiej Taruta zarzucił ARP S.A. rzekome działania konkurencyjne przeciwko Stoczni Gdańsk SA, są to zarzuty nieprawdziwe. Działanie wbrew Stoczni byłoby bowiem działaniem wbrew własnym interesom Agencji. Łączne zaangażowanie ARP S.A. w Stocznię wyniosło około 216 mln zł.

ARP S.A. zainwestowała w SG SA kapitał i udzieliła jej pożyczek dzięki temu Stocznia mogła zrealizować szereg przedsięwzięć. Co więcej, upadłość SG SA wiązałaby się z utratą przez ARP S.A. kilkudziesięciu milionów złotych. Świadome działanie Zarządu ARP S.A. w celu doprowadzenia do upadłości Stoczni Gdańsk SA byłoby tożsame z działaniem na szkodę spółki ARP S.A., co podlega odpowiedzialności przewidzianej przepisami kodeksu spółek handlowych.

Z drugiej strony fakt, że ARP S.A. jest akcjonariuszem SG SA, nie może krępować jej działań na rzecz rozwoju polskich stoczni i kreowania nowych miejsc pracy w tym sektorze. Jest to  ważne i strategiczne zadanie ARP S.A. Agencja jest przekonana, że w Polsce i w Europie jest miejsce na więcej niż jedną stocznię. ARP S.A., przez należący do niej Fundusz MARS, tworzy grupę stoczniowo-offshorową i zainwestowała w kilka stoczni oraz przedsiębiorstw okołostoczniowych. To ważne z punktu widzenia pomorskiego rynku pracy. SG SA mogłaby być ważnym elementem tego krajobrazu przemysłowego tworzonego przez ARP S.A. ARP S.A. jednak nigdy nie miała wpływu na zarządzanie SG, które Agencja ocenia negatywnie.

Rozmowy z głównym akcjonariuszem w sprawie działań ratunkowych zaczęły się z inicjatywy ARP S.A. już jesienią 2012 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zawsze była i jest gotowa spotykać się i rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach.

Poprawiono: środa, 02, październik 2013 09:17

Odsłony: 1064

logo

Copyright © 2012-2013